بانک ملت

شماره حساب: 5777911185

شماره شبا: IR070120000000005777911185

شماره کارت: 6104338694118973

صاحب حساب: میلاد صالحی

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب: 130180024927671

شماره شبا: IR080550130180002492767001

شماره کارت: 6274121170214308

صاحب حساب: میلاد صالحی

بانک رسالت

شماره حساب: 8099201

شماره شبا: IR550700001000218099201002

شماره کارت: 5041721094684728

صاحب حساب: میلاد صالحی