بانک ملت

شماره حساب: 5777911185

شماره شبا: IR070120000000005777911185

شماره کارت: 6104337739446704

صاحب حساب: میلاد صالحی

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب: 130180024927671

شماره شبا: IR080550130180002492767001

شماره کارت: 6274121170214308

صاحب حساب: میلاد صالحی

بانک رسالت

شماره حساب: 1080992011

شماره شبا: IR230700001000118099201001

شماره کارت: 5041721083929092

صاحب حساب: میلاد صالحی